Login

Αίτημα πρόσβασης

Privacy Policy

Αποκήρυξη
Η Credor ecbc λαμβάνει όλα τα πιθανά μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες της. Ωστόσο, η Credor ecbc δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα περιεχόμενα. Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Δικτυακούς Τόπους δεν αποτελούν δέσμευση και επιδέχονται αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η  περιήγηση και χρήση υπηρεσιών ή πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους ιστοχώρους της γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Ούτε η εταιρεία Credor ecbc. ούτε οι συνεργαζόμενες με αυτήν, ούτε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος που αντιπροσωπεύεται και παρουσιάζεται στους ιστοχώρους της, ή που συνδέεται επαγγελματικά φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για έμμεσες, επιπρόσθετες, σωφρονιστικές, τυχαίες, υποδειγματικές ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του ιστοχώρου της.
Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό από τα προαναφερθέντα, το σύνολο των πληροφοριών στους Δικτυακούς Τόπους παρέχονται «όπως είναι», χωρίς εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένου εξολοκλήρου οποιουδήποτε είδους σιωπηρών εγγυήσεων για συγκεκριμένους σκοπούς εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας, ελευθερίας από τον ιούς του υπολογιστή, ή μη παράβασης. Επειδή μερικές αρμοδιότητες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις, ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι ανωτέρω περιορισμοί μπορούν να μην ισχύσουν για σας. Ελέγξτε τους τοπικούς νόμους σας.
Όροι
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Αυτή η σελίδα περιγράφει πώς τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συμβουλεύονται αυτήν την περιοχή προστατεύονται
Αυτή η πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής  παρέχεται επίσης σύμφωνα με το άρθρο.13, με υπ’αριθμό 196/2003 διάταγμα (προστασία των προσωπικών  δεδομένων) για εκείνους που κάνουν χρήση στο web τις  on-line υπηρεσίες μέσω: www.credor.gr
Χρήστες που επισκέπτονται www.credor.gr σιωπηρά αποδέχονται τον κανονισμό που περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση πολιτική απορρήτου
Ο ελεγκτής στοιχείων
Τα στοιχεία που αφορούν κατονομαζόμενο ή αναγνωρίσιμο πρόσωπα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μετά από διαβούλευση με την πηγή
Ο ελεγκτής στοιχείων της εν λόγω επεξεργασίας ορίζεται ο εκάστοτε υποδιευθυντής της Credor ecbc, με έδρα στην περιοχή αερολιμένων Θεσσαλονίκης Ελλάδα.
Επεξεργασία Τοποθεσίας Δεδομένων
Η επεξεργασία που συνδέεται με τις διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται από αυτό το  site πραγματοποιείται στην έδρα του προαναφερθέντος φορέα και αποκλειστικά από το τεχνικό προσωπικό της επιχείρησης που είναι υπεύθυνο για αυτήν την επεξεργασία ή πρόσωπα που ορίζονται σε περιστασιακή βάση να εκτελέσουν τις διαδικασίες συντήρησης. Κανένα στοιχείο που προέρχεται από την υπηρεσία Ιστού δεν ανακοινώνονται ή δημοσιοποιούνται.
Σκοποί και χρήση των πληροφοριών
Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρούνται από τους χρήστες που ζητούν τη διαβίβαση πληροφοριών ή που εγγράφονται για να λάβουν τα ενημερωτικά δελτία χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό της ζητηθείσας υπηρεσίας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων των εξής:
α) διαχείριση σχέσης χρήστη/πελάτη
β) πραγματοποίηση επιχειρησιακής δραστηριότητας
γ) άλλοι σκοποί που συνδέονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης όπως η βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, που μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση με τις υπηρεσίες που ζητούνται από τον εγγεγραμμένο, έρευνα αγοράς σχετικά με την ικανοποίηση του πελάτη, που υποβάλλεται άμεσα ή μέσω των ειδικευμένων οργανισμών, είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω ερωτηματολογίου είτε μέσω προσωπικών επαφών για την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από την Εταιρεία.
Τύποι δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία
Πλοήγηση Δεδομένων
Τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία αυτού του site  αποκτούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Η διαβίβαση των στοιχείων αυτών προκύπτει εμμέσως από τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου
Η συλλογή των πληροφοριών δεν πραγματοποιείται προκειμένου να συνδεθούν με τα προσδιορισμένα συμβαλλόμενα μέρη αλλά μπορούν, από τη φύση του, να καταστήσουν τον προσδιορισμό των χρηστών πιθανό μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης  με δεδομένα που κατέχονται από τρίτους
Αυτή η κατηγορία στοιχείων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα περιοχών των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για να συνδεθούν με τις τοποθεσίες,  τις διευθύνσεις των URIs ((Uniform Resource Identifier) των  ζητούμενων πόρων την στιγμή του αιτήματος, της μεθόδου που χρησιμοποιείται για να υποβληθεί το αίτημα στον διακομιστή, του μεγέθους του αρχείου που λαμβάνεται σε απάντηση, του αριθμητικού κώδικα που δείχνουν την κατάσταση της απάντησης που δίνεται από τον διακομιστή (κάνει λάθος, κ.λπ.) και άλλων παραμέτρων σχετικά με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη και το περιβάλλον ΤΠ.
Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνον για συλλογή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση των τόπων  και για να τρέξουν λειτουργικούς ελέγχους και ακυρώνονται αμέσως μετά την επεξεργασία. Τα στοιχεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εξακριβωθούν οι ευθύνες σε περίπτωση καταγγελίας για εγκλήματα πληροφορικής που επηρεάζουν αυτό το site.
Δεδομένα που παρέχονται εκούσια από τους χρήστες
Προαιρετική, ρητή και εκούσια αποστολή e-mail στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα συνεπάγεται μεταγενέστερη απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, η οποία είναι απαραίτητη για να απαντηθούν οι αιτήσεις, καθώς και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο e-mail. Συνοπτικές πληροφορίες για την ιδιωτική ζωή θα πρέπει να αναφέρονται ή να εμφανίζονται από καιρό σε καιρό από τις σελίδες του δικτυακού τόπου κατόπιν αιτήσεως και θα αναφέρεται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες,
Cookies
Κανένα προσωπικό στοιχείο χρηστών δεν αποκτιέται από το site. Δεν γίνεται χρήση cookies για τη διαβίβαση των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα ούτε με το λεγόμενο μόνιμο cookies ή με οποιαδήποτε άλλου είδους συστήματα εντοπισμού που χρησιμοποιούνται. Η χρήση των αποκαλούμενων «cookies συνόδου» (που δεν είναι μόνιμα στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη και εξαφανίζονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι απενεργοποιημένο) περιορίζεται αυστηρά στη διαβίβαση των στοιχείων αναγνώρισης συνόδου (τυχαίων αριθμών που προκύπτουν από servers) που απαιτούνται για την παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής εξερεύνησης του χώρου. Τα cookies συνόδου που χρησιμοποιούνται σε αυτό το site βοηθούν στο να αποφευχθεί η προσφυγή σε άλλες IT τεχνικές πιθανής διείσδυσης σε προσωπικά δεδομένα των χρηστών πλοήγησης και δεν επιτρέπουν την απόκτηση της προσωπικής αναγνώρισης των χρηστών.
Προαιρετική παροχή δεδομένων
Ανεξάρτητα από την απόφαση σχετικά με τα δεδομένα πλοήγησης, οι χρήστες είναι ελεύθεροι να παρέχουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στις ενότητες αίτησης, ή σε κάθε περίπτωση, όπως στην σελίδα "Επικοινωνία", η σ' αυτήν ζήτησης ενημερωτικού υλικού ή άλλες επικοινωνίες
Η αποτυχία να παράσχει τα δεδομένα αυτά μπορεί να σημαίνει ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί ό, τι έχει ζητηθεί.
Μέθοδοι επεξεργασίας
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα παραμένουν προς επεξεργασία από αυτόματες μηχανές μόνο για το διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας που θεσπίζονται για την πρόληψη της απώλειας, την παράνομη ή εσφαλμένη χρήση των δεδομένων ή την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Δικαιώματα των ενδιαφερόμενων συμβαλλόμενων μερών
Τα συμβαλλόμενα μέρη στα οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναφέρονται δικαιούνται οποιαδήποτε στιγμή να λάβουν επιβεβαίωση σχετικά με το εάν υπάρχουν ή όχι παρόμοια δεδομένα και να ελέγχουν το  περιεχόμενο και την προέλευση αυτών ως προς την ακρίβειά τους ή να ζητούν την προσθήκη ή την ενημέρωση ή τη διόρθωση μέρους των στοιχείων αυτών (άρθρο. 7, νόμος 196/2003 διατάγματος).Κατά την προαναφερθείσα διάταξη του νόμου, τα μέρη έχουν το δικαίωμα αίτησης ακύρωσης ή μετατροπής των δεδομένων σε ανώνυμη μορφή ή το κλείδωμα αυτών ως προς επεξεργασία κατά παράβαση της νομοθεσίας και σε κάθε περίπτωση να αρνηθούν, για θεμιτούς λόγους, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Το έγγραφο αυτό, που δημοσιεύεται στη διεύθυνση: www.credor.gr αποτελεί την « Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων "  αυτού του site και υπόκειται σε αναπροσαρμογή (οι διαδοχικές εκδόσεις διατηρούνται στην ίδια διεύθυνση για διαβούλευση)..